تجدد امثال از دیدگاه اشاعره و مولانا

نفیسه صادقی؛ ذکریا بهارنژاد

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 17-36

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.221026.1046

چکیده
  چیستی مفهوم تجدد امثال (تجدد اعراض) و تأثیر آن در تبیین در نظریۀ خلقت و ارتباط آن با حق- تعالی- از نظرگاه اشاعره و مولانا موضوع‌ این مقاله است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا در روند نظم سازمان یافتة خود به‌ این مسئلة اصلی پاسخ دهد که‌ آیا بین‌ این دو دیدگاه در مسئلة تجدد امثال‌، تفاوتی وجود دارد؟ در فرض وجود تفاوت، ریشه‌ای‌‌ترین و اساسی‌‌ترین ...  بیشتر