چالش دوگانگی وحدت یا کثرت نوعی انسان در آراء ملاصدرا

محمد شاه حسینی؛ محسن جاهد؛ رحیم دهقان

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 103-124

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.227663.1283

چکیده
  ملاصدرا انسان‌ها را در نشئة دنیایی، نوعی واحد قلمداد می‌کند و در عین حال، باطناً آنها را متکثر و متفاوت معرفی می‌کند و این تنوع باطنیِ انسان را آن به آن دانسته است. این بیانِ دوگانة وی در باب وحدت و کثرت انسان‌ها، شائبة التقاط در نظراتش را به همراه داشته و جمع این دو نظر را دشوار ساخته است. وی ملاک رایج بین حکماء برای رسیدن به نوع جدید ...  بیشتر

حسن و قبح ذاتی و قانون طبیعی؛ تحلیل و مقایسة مؤلفه‌ها و میزان کارآمدی

محمد حسین انصاری چشمه؛ رحیم دهقان؛ ابراهیم نوئی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 49-70

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.221361.1058

چکیده
  در حوزة نظریات اخلاقی؛ گاهی دو نظریة حسن و قبح ذاتی و نظریة قانون طبیعی یکسان پنداشته می‌شود. دلیل این امر عدم تبیین نظریة قانون طبیعی و عدم تبیین تفاوت‌های بین این دو نظریه است. مطابق یافته‌های این مقاله، شش تفاوت کلیدی بین این دو نظریه وجود دارد: ١. در نظریة قانون طبیعی شناخت ارزش‌ها از نوع تذکار است، برخلاف حسن و قبح ذاتی؛٢. در نظریة ...  بیشتر