بررسی هستی و چیستی «هنر متعالی» از منظر حکمت متعالیه

سید نورالدین محمودی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.222217.1092

چکیده
  از ویژگی‌های برجستة حکمت متعالیه، توجهی است که به زیبایی در صنایع لطیفه دارد. ملاصدرا از منظر وجودشناسی به هنر و زیبایی‌شناسی هنری و ارتباط عشق و هنر و توانمندی‌های نهفته در هنر نگاه کرده و به ‌جزییاتی پرداخته که در افق زیبایی‌شناسی قابل توجه و تأمل است. طبق مفروضات هستی شناختی و انسان شناختی ملاصدرا، انسان دارای عوالمی است و هنر ...  بیشتر