منابع و گستره علم امام در «مشارق انوارالیقین بُرسی»

عمران پناه لو؛ محسن احتشامی نیا؛ عبدالمجید طالب تاش

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 99-126

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.222884.1125

چکیده
  در فرهنگ شیعی امام دارای فضائل، مناقب و اوصاف و صفات منحصر به فرد است و علم او فراتر از علم افراد عادی است‌ زیرا علم او از مجاری و مبادی خاص الهی منشأ می‌گیرد.حافظ رجب بُرسی از علمای قرن هشتم(ق)، در کتاب «مَشارقُ اَنوارِالیقینِ فی اَسرارِ اَمیرِ الموُمِنینَ» بیش از هفتاد روایت را که ناظر به علم الهى، ائمه(ع) هستند ذکر کرده و براین ...  بیشتر