تأملی بر هویت فلسفه به مثابه حکمت در رساله الجمع بین رأیی الحکیمین فارابی

سیدمحسن حسینی؛ عین الله خادمی؛ رمضان مهدوی آزاد بنی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.223201.1136

چکیده
  اگرچه فارابی در رساله الجمع همان موضوع مشهور موجود به ما هو موجود را برای فلسفه ذکر می‏کند و توضیح می‏دهد که دایرة شمول موضوع فلسفه همة موجودات‏اند و در واقع ماهیت یونانی- ارسطوئی برای فلسفه قائل می‏شود لکن با توجه به اوصاف و ویژگی‏هایی که وی در این رساله برای فلسفه بیان می‏‌کند، می‏توان چنین دریافت که او در این رساله برای ...  بیشتر