چیستی انسان و مراتب کمال وجودی او نزد عین القضات همدانی

امیرحسین مستقیم؛ جمشید جلالی شیجانی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.222585.1108

چکیده
  موضوع مقاله حاضر  پژوهش پیرامون « چیستی انسان ومراتب کمال وجودی او نزد عین القضات همدانی » است. انسان‌شناسی وی- مانند دیگر عارفان- مبتنی بر نظریۀ تجلّی وظهور است که بر اساس آن همۀ عالم و از جمله انسان « مَظهر» وجود خداست. از نگاه عارفان، انسان مظهر کامل و اتم خداوند است واز‌این جهت بیشترین شباهت وتناسب را با وجود وی دارد. ...  بیشتر