صورت بندی نظام و سطوح اخلاق در فلسفه سیاسی منسیوس( Mencius )

علی آقاجانی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 113-136

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103495

چکیده
  اخلاق محور تعالیم فلسفی منسیوس مفسر کنفوسیوس و در عین حال فیلسوف مبدع است که آن را می‌توان مبتنی بر مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، و انسان شناختی صورت‌بندی کرد. ‌این مقاله، همچنین آموزه‌های اخلاقی مکتب منسیوس در سه سطح فردی، خانوادگی و سیاسی؛ را صورت‌بندی می‌کند. وی در هستی‌شناسی رویکرد متافیزیکی بیشتر و شفاف‌تر نسبت به کنفوسیوس ...  بیشتر