امکان سنجی عقاب جاهل مرکب از دیدگاه عقل

رضا الهامی؛ حجت ولایی راد

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103802

چکیده
  امور اعتقادی در کنار تکالیف عبادی و غیر عبادی از مهم ترین مسائلی است که شریعت مطهر اسلام بدان پرداخته است. ممکن است ادعا شود می‌توان دلایل محکمی ‌برای لزوم اعتقاد داشتن به اصول دین ارائه نمود.‌ این نوشتار به دنبال پاسخ به‌ این است که باتوجه به حجیت قطع، اگر شخصی به واسطة تشخیص عقل خویش به یک عقیدة باطلی‌ایمان آورد، یا برعکس با استدلال ...  بیشتر