حاکمیت اسمای الهی و ساحت شناسی آن در عرفان ابن عربی

امیر جوان آراسته؛ حسین طهماسب کاظمی

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103672

چکیده
  ممکنات چون دارای مرتبه و تعین و ظهور خاص هستند، بر هر یک از این تعینات، اسمایی  حاکم است که مبدأ ظهور هر عینى و مبدأ رجوع به اصل هر مظهرى، همان اسم‏ حاکم‏ بر آن مظهر است که آن را ربوبیت می‌کند. در نظام آفرینش نیز به فیض حکیم مطلق، اسمایی بر دنیا و آخرت، بر دهر و بر شرایع نازل از جانب حق تعالی، حاکم است که این اسمای حاکم، دولت‌هایی ...  بیشتر