کلیدواژه‌ها = الهیات سلبی
نسبت الهیات سلبی قاضی سعید قمی با توحید معتزلی، شیعی و عرفانی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-44

10.52547/jipt.2022.222625.1112

جواد نظری؛ شمس اله سراج؛ مجید ضیایی قهنویه


الهیات سلبی قاضی سعید قمی و معضل تعطیل

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 103-122

10.52547/jipt.2021.212515.0

شمس الله سراج؛ جواد نظری؛ مجید ضیایی


الهیات سلبی از نظرافلوطین و عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن

دوره 10، شماره 1، فروردین 1389

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه فرضعلی