کلیدواژه‌ها = عرفان
چگونگی سلوک عرفانی از منظر ابن‌سینا

دوره 21، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 133-154

10.52547/jipt.2021.221090.1047

حسین حاتم وند؛ حسین فلسفی؛ علی فتح الهی


بررسی و تحلیل بازتاب فنا در منطق‌الطیر عطار

دوره 10، شماره 1، فروردین 1389

طیبه فدوی؛ اسحاق طغیانی