بررسی مفهوم فلسفة اسلامی در آثار شهید مطهری

سیدمحمدعلی دیباجی؛ سیدمحسن اسلامی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1391

چکیده
  در چند دهة اخیر اندیشمندان و متفکران به فلسفة اسلامی به عنوان موضوع و مسئله‌ای مهم توجه نشان داده‌اند. این پرسش مهم در این زمینه مطرح است که تعبیر فلسفة اسلامی به چه معناست. پس از روشن شدن این معنا و نیز تفسیر ویژگی «اسلامی» در این فلسفه، باید تفاوت‌های این فلسفه را با آنچه فلسفة غرب می‌خوانیم نشان دهیم، یعنی بگوییم که چه تفاوت‌هایی ...  بیشتر