بررسی تطبیقی زیبایی عالم و مسئلة شرور از دیدگاه فلوطین و مولوی

صدیقه بحرانی؛ محمد رضا اسدی

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 29-56

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.225532.1241

چکیده
  زیبایی عالم و چالش آن یعنی مسئلة شرور از مسائل بسیار مهم فلسفی،کلامی‌است. فلوطین و مولوی به عنوان دو‌ اندیشمند برجسته در جهان نسبت به ‌این مسئله بی تفاوت نبوده و هر دو کوشیده‌اند به ‌این چالش پاسخ دهند. بسیاری از پاسخ‌های آنها به ‌این موضوع، مشترک است مانند نسبی و ضروی بودن شر، ناشی از جزیی نگری و اختیار بشر و مقدمة خیر و لازمة تعالی ...  بیشتر