ارزیابی دیدگاه مکتب تفکیک در باب وجود واشاره به برخی مبانی آن

دوره 14، شماره 3، مهر 1393

سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی‌‌؛ رضا سلیمانی


میرداماد و وجود و ماهیت

دوره 14، شماره 4، دی 1393

غزاله نویسی؛ رضا اکبریان


امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری در حکمت متعالیه

دوره 15، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-16

محمد نجاتی؛ یاسر سالاری؛ احمد بهشتی


نسبت نظریه ادراکات اعتباری با معقولات فلسفی

دوره 15، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-26

زینب یوسف زاده؛ سیدمحمدعلی دیباجی


بررسی مقایسه ای آراء ابن میمون و علامه طباطبایی در توحید ذات و صفات

دوره 15، شماره 3، مهر 1394، صفحه 1-24

سید محمد اسماعیل سید هاشمی؛ ذلیخا مجدانی


بررسی و تحلیل هستی‌شناختی ادراک عقلی از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-19

سیداحمد غفاری قره باغ؛ حمزه حمزه


تمایز ابن سینا و سهروردی در تمایز وجود و ماهیت

دوره 16، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-20

حمید حسنی؛ رضا اکبریان


تحلیل و نقد اشکالات نظریه شبح

دوره 16، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-14

زکریا بهارنژاد؛ سید امین میرحسینی


تحلیل و تبیین «تحقّق خارجی ماهیت»

دوره 16، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-18

حسین اسلامی؛ قاسم پور حسن


سنخ شناسی خودآگاهی در فلسفه‌ی صدرایی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-16

رضا رضازاده؛ طیبه امامی


ارسطو و فرونسیس (حکمت عملی)

دوره 17، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-24

مریم صمدیه؛ مجید ملایوسفی


بررسی تطبیقی اراده الهی از دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا

دوره 18، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-20

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی


«اصالت وجود یا اصالت ماهیّت؛ نزاعی لفظی یا معنوی؟»

دوره 18، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-28

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


هیولای اولی ، معقول اول یا ثانی فلسفی در حکمت متعالیه؟

دوره 18، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-20

غلامرضا شاملی؛ قاسم کاکایی؛ محمد بنیانی


حکمت صدرایی و جنسیت انسانی:تحلیلی بر پایه برخی مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت شناختی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-20

علیرضا حسن پور؛ مجید ضیایی قهنویه؛ مهناز مظفری فر


ملاک ابزاری بودن یک دانش با نگاه به علم منطق

دوره 19، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-16

مجتبی قربانی؛ سید احمد غفاری قره باغ


حدوث عالم از دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن با آیات و روایات

دوره 20، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-18

10.52547/jipt.2020.97383

محسن ایزدی؛ سید محمد جواد سید هاشمی؛ علی بادپا