دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

صورت بندی نظام و سطوح اخلاق در فلسفه سیاسی منسیوس( Mencius )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.52547/jipt.2023.229985.1352

علی آقاجانی


بررسی کارکرد‌های قواعد کلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.52547/jipt.2023.230464.1368

مهدی عبدی؛ قربانعلی کریم‌زاده قراملکی؛ سعید علیزاده


معنای زندگی در ساحت اخلاق؛ پژوهشی در فلسفه ویتگنشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.52547/jipt.2023.229229.1335

سعیده عظیمی ترامبانیان؛ محمد علی خبری؛ محمد رضا شریف زاده


جایگاه منطق و فلسفه در نفس شناسی ابوحامد غزالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.52547/jipt.2023.230704.1376

سید محمد جواد سید هاشمی؛ محمدرضا کریمی والا؛ محسن ایزدی