فصلنامه علمی پژوهشی آینه معرفت وابسته به دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی است.اولین شماره مجله در زمستان ۱۳۸۲به چاپ رسیده وبعد از انتشار 10 شماره از آن،موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری گردیده است.این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)نمایه گردیده وهم اکنون نیز از طریق پایگاههای اطلاعات علمی معتبردر اختیار علاقمندان قراردارد.مولفین محترم با مراجعه به راهنمای نویسندگان می توانند آثارو تالیفات خودرا از طریق سامانه ارسال نمایند.

شماره جاری: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 65، زمستان 1399 

2. نحوة فاعلیت خداوند در عالم از نظر ابن‌سینا

صفحه 23-44

10.29252/jipt.2021.212670.0

آذر سپهوند؛ محمدحسین ایراندوست؛ اسماعیل علی‌خانی


4. مقایسة اصول اخلاقی مطرح در قرآن و عهدین

صفحه 67-90

10.29252/jipt.2021.213599.0

حیدر اسماعیلی؛ علی فتح الهی؛ الهیار رحمتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2251-8010
شاپا الکترونیکی
2588-5112X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان