دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1394 
2. معاد جسمانی از دیدگاه حکیم سبزواری

صفحه 19-36

زکریا بهارنژاد؛ لیلا اسداللهی


3. بطلان اصل مکملیت و نتایج فلسفی آن

صفحه 37-54

فاطمه ربیع پور؛ محمدکاظم علوی