دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1397 
6. بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی

صفحه 109-128

نعمت الله قربانی پطرودی؛ علی علم الهدی؛ محمد رضا ضمیری