مقایسه‌ای بین وجود و ماهیّت صدرایی با نومن و فنومن کانتی

محمود هدایت‌افزا؛ شاکر لوائى

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 53-76

چکیده
  می‌دانیم تأثیرگذارترین فیلسوفان شرق و غرب در قرون اخیر به ترتیب ملّاصدرای شیرازی و کانت فیلسوف مشهور آلمانی است، به طوری که در هر حوزه، اکثر قریب به اتّفاق فیلسوفان متأخّر، یا در مسیر شرح و یا در طریق نقد بخشی از آثار و افکار ایشان قلم زده‌اند. هر یک از این دو فیلسوف برای خود اصول و اصطلاحات ویژه‌ای داشته‌اند که بعضی از آنها قابلیّت ...  بیشتر