پیشرفت علم در پارادایم کوهن

رضا صادقی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 135-164

چکیده
  کوهن پیشرفت علم را بدون استفاده از مفهوم صدق یا تقرب به صدق تبیین می‌کند. او با این تلقی رایج موافق نیست که انباشت نظریه‌های تأیید شده عامل پیشرفت علم است. انقلاب علمی در نظام فکری او گسستی است که باعث پیدایش پارادایمی قیاس‌ناپذیر است. یک پارادایم امکان پژوهش در مسائل تخصصی و جزئی را فراهم می‌کند و در حل مسائل درونی خود رو به پیشرفت ...  بیشتر