بازخوانی جبر و اختیار در ساحت آموزه های عرفانی

رضا حسینی فر؛ زینب خداداد

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 47-70

چکیده
  «جبر و اختیار» اگرچه ماهیتاً مسئله‌ای کلامی‌‌است اما به دو دلیل به ساحت عرفان نیز راه یافت: پیشینة کلامی‌‌عارفان و اقتضای برخی مباحث عرفانی. راهیابی‌  این بحث کلامی‌‌در ساحت عرفان اسلامی‌‌موجب شد تا به اقتضای دقت نظرها و نکته سنجی‌های عارفان در مباحث توحیدی و ماجرای ظهورات اسمائی، مباحث جبر و اختیار گستره و عمق فزون‌تری یابد ...  بیشتر