نحوة مواجهة برخی از نویسندگان‌ ایرانی در اثبات و ابطال نظریة‌ تکامل

بی بی مهدیه طباطبایی؛ هادی صمدی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 71-98

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.222969.1126

چکیده
  اندیشمندان و متفکران ‌ایرانی با اظهارنظر دربارۀ اثبات یا ابطال نظریة تکامل زیستی مورد نظر داروین، به نحو کلی دربارۀ آن داوری کرده‌اند. دو دسته از‌ ایضاح‌ها می‌تواند اظهار نظرهای آتی را دقت بخشد: نخست توجه به‌ اینکه ‌این ادعا متشکل از چندین زیر نظریه است: «خودِ تکامل»، «انتخاب طبیعی»، «نیای مشترک»، و «تدریجی ...  بیشتر