مبانی معرفت‌شناختی تمدن نوین اسلامی‌ با تکیه ‌بر کتاب اصول کافی

علی قاسمی؛ هادی کاظم زاده

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 133-152

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97365

چکیده
  تمدن اسلامی‌بر بنیان‌های نظری متعددی از قبیل هستی شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و ارزش شناختی استوار است. یکی از مهم‌ترین بنیان‌های نظری این تمدن، بنیان‌های معرفت‌شناختی است که ارتباط تنگاتنگی با نوع الگوی تمدنی در جامعه پیدا می‌کند. ازآنجاکه رسیدن به یک الگوی تمدنی از اهمیت اساسی برخوردار است، فهم و تبیین این بنیان‌ها ...  بیشتر