نقد و بررسی دیدگاه ابوالحسن عامری پیرامون جبر و اختیار

دکتر عین الله خادمی

دوره 22، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 71-98

چکیده
  مسئله جبر و اختیار از مباحث دراز دامن و مهمی ‌است که از دیرباز اذهان انسان‌ها را به خود معطوف کرده‌است و اندیشمندان در ادیان و مکاتب مختلف در برابر این مسئلة حیاتی مواضعی اتخاذ کرده‌اند. مسئلة اصلی این مقاله آن است که عامری پیرامون این مسئله چه دیدگاهی اتخاذ کرده‌است؟ فرضیه این مقاله آن است که عامری از نظریة جبر یا اختیار مطلق دفاع ...  بیشتر