Volume 23 (2023)
Volume 22 (2022)
Volume 21 (2021)
Volume 20 (2020)
Volume 19 (2019)
Volume 18 (2018)
Volume 17 (2017)
Volume 16 (2016)
Volume 15 (2015)
Volume 14 (2014)
Volume 13 (2013)
Volume 12 (2012)
Volume 11 (2011)
Volume 10 (2010)
Volume 9 (2009)
Volume 8 (2008)
Volume 7 (2007)
Volume 6 (2006)
Volume 5 (2005)
تأثیر انگاره های کلامی در اختلاف قرائت آیات صفات الهی
Volume 15, Issue 4 , January 0, , Pages 55-72

Abstract
  مقاله حاضر، بر اختلافات قاریان قرآن در آیات وصف کننده خداوند ، انگشت نهاده و نشان می دهد که انگیزه های کلامی ، در روند پیشنهاد و پیدایش وجوه متفاوت قرائت، تأثیری در خور ...  Read More