نظریة تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن در مکتب ابن‌عربی

مسعود حاجی ربیع

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 47-62

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103578

چکیده
  این مقاله در مقام بررسی نظریة تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن ( آیات ناظر به اسما و صفات خداوند) در مکتب ابن‌عربی است. مسئلة تأویل عرضی از مسائل مهم مکتب ابن‌عربی است و در چگونگی تأویل آیات الهیاتی قرآن مؤثر است. تأویل به دو روش امکان پدیر است: طولی و عرضی. در این مبحث تأویل به معنای فرارفتن از سطح ظاهر آیات الهیاتی به سطح باطن آن‌ها و دریافت ...  بیشتر