دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 65، زمستان 1399 
2. نحوة فاعلیت خداوند در عالم از نظر ابن‌سینا

صفحه 23-44

10.29252/jipt.2021.212670.0

آذر سپهوند؛ محمدحسین ایراندوست؛ اسماعیل علی‌خانی


4. مقایسة اصول اخلاقی مطرح در قرآن و عهدین

صفحه 67-90

10.29252/jipt.2021.213599.0

حیدر اسماعیلی؛ علی فتح الهی؛ الهیار رحمتی