تحلیل و نقد دیدگاه جِسی پرینز در رد فطری بودن اخلاقیات

بهروز محمدی منفرد

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 45-66

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.211117.0

چکیده
  هدف مقالة حاضر دفاع از فطری بودن غالب گزاره‌‌های اخلاقی است. برای این کار لازم است به ادعا و استدلال‌‌های مخالفان فطری بودن هنجارهای اخلاقی پاسخ گفته شود. جسی پرینز از جمله فیلسوفان اخلاق است که تلاش کرده است با کمک برخی استدلال‌‌ها، فطری بودن هنجارهای اخلاقی را نفی کند. فهم رویکرد پرینز مبتنی بر شناخت نوع نگاه وی بر حقیقت فطرت ...  بیشتر