Document Type : Scientific-research

Abstract

تنتن

Keywords

 1. قرآن
 2. نهج البلاغة(الصبحی صالح) قم، چاپ:اول،1414 ق.
 3. آشتیانی، سید جلال الدین، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، 1375.
 4. آملی سید حیدر، جامع الاسرار و منبع الانوار،تهران، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1368.
 5. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین‏، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة ؛ ج1و‏4، مصحح: عراقى، مجتبى‏، قم، دار سید الشهداء للنشر، 1405 ق.
 6. ابن بابویه، محمد بن على،‏ التوحید،مصحح:حسینى،هاشم‏، قم، جامعه مدرسین‏، 1398ق.
 7. ______________، ‏ عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ ج‏1، مصحح: لاجوردى، مهدى‏، تهران، نشر جهان‏، 1378 ق.
 8. ابن ترکه‏ ،صائن الدین، تمهید القواعد، مصحح: سید جلال الدین آشتیانى‏، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالى‏، 1360ش.
 9. _____________، شرح فصوص الحکم،ج1، قم، انتشارات بیدار، 1378.
 10. ابن طاووس، على بن موسى‏، الإقبال بالأعمال الحسنة، (ط - الحدیثة)، ج‏1، 2 و3، مصحح: قیومى اصفهانى، جواد، قم ، دفتر تبلیغات اسلامى‏، 1376 ش‏.
 11. ابن عربی ، محی الدین، فتوحات ج1، بیروت، دار الصادر، بی تا.
 12. ________ ، فصوص الحکم، ج2، قاهره، دار احیاء الکتب العربیه، 1946م.
 13. ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ج‏4 و‏7 ، تحقیق:محمد حسین شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1419 ق‏.
 14. ایجی میر سید شریف، شرح المواقف، ج8، قم، افست قم، 1325 ه ق.
 15. بهارنژاد، زکریا، بررسی و دفاع از نظریه اصالت وجود،آینه معرفت،شماره 6، تابستان وپاییز1384، ص121تاآخر.
 16. ________ ،نظریه تشکیک از دیدگاه فیلسوفان صدرایی و عرفای وحدت وجودی،خردنامه صدرا،شماره 67، بهار 1391، ص24-5.
 17. حسن زاده آملی ،خیر الاثر در رد جبر وقدر و دو رساله دیگر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، 1379.
 18. ___________ ،فصوص الحکم«تعلیقه»، قم، الزهراء، چاپ دوم، 1370.
 19. --------------، ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم،تهران، وزارت ارشاد، 1378.
 20. حقى بروسوى، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج5 و 6، بیروت، دارالفکر، بی تا.
 21. حلی، رضى الدین على بن یوسف بن المطهر، العدد القویة لدفع المخاوف الیومیة، مصحح:رجائى، مهدى و مرعشى، محمود، قم، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى‏،1408 ق.
 22. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودى‏، بیروت، دار القلم‏، 1412 ق‏.
 23. رفیعی قزوینی، سید ابو الحسن، سخن در وحدت وجود و بیان مراد و معنی از این کلمه بطوریکه مطابق عقل و ذوق و شرع انور است،معارف اسلامی (سازمان اوقاف)، شهریور 1345 ،بی صفحه.
 24. سبحانی، جعفر ، بحوث فی الملل و النحل ج‏3،قم، مؤسسه امام صادق ع، (بی تا).
 25. ________ ،لب الأثر فی الجبر و القدر-الأمر بین الأمرین (تقریر محاضرات امام خمینی ره)، قم، مؤسسه امام صادق ع، 1418 ه ق.
 26. سبزواری، ملاهادی، شرح الاسماء الحسنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.
 27. ____________ ،شرح المنظومه،ج1و2، تهران، نشر ناب، 1369.
 28. صدر متألهین، محمد بن ابراهیم،‏ شرح أصول الکافی،ج‏3و4، مصحح: خواجوى، محمد، تهران‏، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏، 1383 ش‏.
 29. _________، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج1، 2،6و8، بیروت، دار الحیاء التراث، 1981م.
 30. طباطبایی،سید محمد حسین،ترجمه تفسیرالمیزان،ج‏8و‏18،ترجمه:سیدمحمدباقر موسوى همدانى‏، قم،دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم‏،چاپ پنجم،1374.
 31. -------------------، المیزان فى تفسیر القرآن،1،6،9،17، 18، 19 و20، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ پنجم 1417ه ق.
 32. طبرسی، احمد بن على‏، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج1، مصحح: محمد باقر خرسان،مشهد، نشر مرتضى‏، 1403 ق‏.
 33. طوسی،خواجه نصیرالدین،آغازوانجام،تهران، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی،1374.
 34. __________،شرح علامه حلی،جوهر النضید،قم،انتشارات بیدار،چاپ پنجم،1371.
 35. طوسى، محمد بن الحسن‏، التبیان فى تفسیرالقرآن،ج‏9،بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، (بی تا).
 36. __________،‏ مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج‏1، 2 و 3، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، 1411 ق.
 37. قمشه اى، ‏محمد رضا، مجموعة آثار آقا محمد رضا القمشه اى، مصحح: حامد ناجى اصفهانى، خلیل بهرامى قصرچمى‏، اصفهان، کانون پژوهش‏، 1378ش.
 38. قیصری،داود، ‏ شرح فصوص الحکم قیصری، حواشی جلوه، مصحح: سید جلال الدین آشتیانى‏، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى‏، 1375ش
 39. ________، شرح فصوص الحکم قیصری، مصحح: سید جلال الدین آشتیانى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى‏، 1375.
 40. کاشانى، عبد الرزاق، شرح فصوص الحکم، قم ،انتشارات بیدار،چاپ:چهارم، 1370ش.
 41. کفعمی، ابراهیم بن على عاملى،‏ المصباح،قم، دار الرضی(زاهدی)،چاپ:دوم‏، 1405 ق.
 42. کلینى،محمدبن یعقوب،الکافی(ط- الإسلامیة)،ج1،2،4،8،تهران،چاپ:چهارم،1407ق.
 43. مجلسی، محمد باقر ، بحار الأنوار( ط- بیروت)، مصحح: جمعى از محققان، ج5، 24، 40، 64، 84و 95 بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏،چاپ دوم، 1403ق.
 44. محمودیان، حمید، وحدت وجود و وحدت شهود در عرفان اسلامی مفهو مشناسی و پیشینه آن، فصلنامه تخصصی عرفان، سال پنجم، شماره 20 ، تابستان1388، ص68-37.
 45. یزدانپناه، یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1388.