نویسنده = ���������� ������ �������� ��������������
ملاک ابزاری بودن یک دانش با نگاه به علم منطق

دوره 19، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-16

مجتبی قربانی؛ سید احمد غفاری قره باغ


بازنگری در باب ارتباط معرفت پیشینی و ضرورت

دوره 16، شماره 4، دی 1395، صفحه 39-60

سید احمد غفاری قره باغ


بررسی و تحلیل هستی‌شناختی ادراک عقلی از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-19

سیداحمد غفاری قره باغ؛ حمزه حمزه