نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه آزاد، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

چکیده

جایگاه گزارههای اخلاقی از جمله مسائلی است که قرن‌هاست ذهن متکلمان، فلاسفه و دیگر اندیشمندان را به خود معطوف داشته و اظهارنظرهای متفاوتی در این زمینه ارائه شده است. در این مقاله، سعی شده بازتابی از دیدگاه ابن سینا در این خصوص ارائه گردد. بحث اخلاق از یک سو، با بحث‌های حسن و قبح متکلمان گره خورده و از سوی دیگر، قرین مبحث قضایا، اقسام قیاس و مواد آن در منطق است. در این نوشتار، ابتدا به بررسی جایگاه گزارههای مذکور در حوزۀ منطق می پردازیم و سپس به اجمال این بحث را در کلام پی میگیریم؛ اینکه گزاره‌های اخلاقی از مشهورات‌اند یا از یقینیات، اوصاف اخلاقی عینی‌اند یا اعتباری، و منشأ گزاره‌های اخلاقی امر و نهی الهی است یا معیارهای مستقل عقلی، از جمله مباحثی است که در این مجال بررسی میشوند.

کلیدواژه‌ها