سردبیر


حسن سعیدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

عرفان

  • h-saeidisbu.ac.ir

مدیر مسئول


حسن سعیدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

  • h-saeidisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد ابراهیمی ورکیانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

  • m_ebrahimisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن سعیدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

  • h-saeidisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منوچهر صانعی دره بیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی

  • m-saneidarebidisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


قربان علمی دانشیار دانشگاه تهران

  • gelmiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آنتونی رابرت بوث(Anthony Robert Both) استاد دانشگاه ساسکس انگلستان

فلسفه اسلام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پیتر ادمسون (Peter Adamson) استاد فلسفه باستان و قرون وسطی در کینگز کالج لندن

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


لوید ریجن (Lloyd Ridgeon) استاد دانشگاه گلاسکو انگلستان

تاریخ و تمدن ملل اسلام

اعضای هیات تحریریه


زهره توازیانی استادتمام و عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه الزهرا(س)

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


عباس یزدانی استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


علی فتح طاهری استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


صالح حسن زاده استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


ذکریا بهارنژاد دانشیاردانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه

  • z_baharnezhadyahoo.com
  • 29902276

مدیر داخلی


مریم سالم استادیار دانشگاه شهید بهشتی

حکمت و کلام

  • m_salemsbu.ac.ir

کارشناس نشریه


حسین مقیسهء دانشگاه شهید بهشتی

  • hmoghiseh55yahoo.com