اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسن سعیدی

عرفان دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-saeidisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد ابراهیمی ورکیانی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m_ebrahimisbu.ac.ir

سید علی اکبر افجه ای

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

afjahiatu.ac.ir

محسن جوادی

استاد دانشگاه قم

moh-javadiyahoo.com

سید حسن سعادت مصطفوی

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

ayenehmarefatsbu.ac.ir

حسن سعیدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-saeidisbu.ac.ir

منوچهر صانعی دره بیدی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-saneidarebidisbu.ac.ir

قربان علمی

دانشیار دانشگاه تهران

gelmiut.ac.ir

مدیر مسئول

حسن سعیدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-saeidisbu.ac.ir

مدیر داخلی

ذکریا بهارنژاد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

z_baharnezhadsbu.ac.ir

کارشناس نشریه

حسین مقیسهء

دانشگاه شهید بهشتی

hmoghiseh55yahoo.com