اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسن سعیدی

عرفان دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-saeidisbu.ac.ir

مدیر مسئول

حسن سعیدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-saeidisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد ابراهیمی ورکیانی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m_ebrahimisbu.ac.ir

حسن سعیدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-saeidisbu.ac.ir

منوچهر صانعی دره بیدی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-saneidarebidisbu.ac.ir

قربان علمی

دانشیار دانشگاه تهران

gelmiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

آنتونی رابرت بوث(Anthony Robert Both)

فلسفه اسلام استاد دانشگاه ساسکس انگلستان

profiles.sussex.ac.uk/p308006-anthony-booth
a.r.boothsussex.ac.uk
0000-0003-2609-7317

پیتر ادمسون (Peter Adamson)

فلسفه استاد فلسفه باستان و قرون وسطی در کینگز کالج لندن

www.kcl.ac.uk/people/peter-adamson
peter.adamsonlrz.uni-muenchen.de
0000-0001-9256-2366

للوید ریجن (Lloyd Ridgeon)

تاریخ و تمدن ملل اسلام استاد دانشگاه گلاسکو انگلستان

www.gla.ac.uk/schools/critical/staff/lloydridgeon/
lloyd.ridgeonglasgow.ac.uk
0000-0003-0362-3011

اعضای هیات تحریریه

زهره توازیانی

فلسفه و کلام اسلامی استادتمام و عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه الزهرا(س)

staff.alzahra.ac.ir/zohreh-tava/
z.tavazianialzahra.ac.ir

عباس یزدانی

فلسفه استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~a.yazdani
a.yazdaniut.ac.ir
02142762254

علی فتح طاهری

فلسفه استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=135&lang=0
fathtaherihum.ikiu.ac.ir
028-33901640

صالح حسن زاده

فلسفه استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/hasanzadeh
hasanzadehatu.ac.ir

ذکریا بهارنژاد

فلسفه دانشیاردانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی

z_baharnezhadyahoo.com
29902276

مدیر داخلی

ذکریا بهارنژاد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

z_baharnezhadsbu.ac.ir

کارشناس نشریه

حسین مقیسهء

دانشگاه شهید بهشتی

hmoghiseh55yahoo.com