فلسفه و کلام از مبانی فکری دراسلام میباشند،و از جمله دانش هایی هستند که یک نوع جهان بینی و جهان شناسی ارائه میدهند.تجربه تاریخ تمدن مسلمانان گواه بر این است که فیلسوفان و متکلمان اسلامی نقش اساسی درشکل گیری حیات عقلی مسلمانان داشته و در باروری فرهنگ وتمدن اسلامی سهم بسزائی ایفا کرده اند.آشنا ساختن جامعه اسلامی با افکارو اندیشه های فلسفی-کلامی در راستای احیاء حیات عقلی و فکری ودر جهت شکل گیری تفکر نوین،با بهره گیری از تجربه گذشتگان است.پدیدآورندگان این فصلنامه آرزومندند سهمی در شکل گیری و احیاء فرهنگ وتمدن اسلامی داشته باشند.علاقمندان میتوانند مقاله های پژوهشی خود را در موضوعات ذیل ارسال نمایند.

فلسفه با گرایش های:مشاءاشراق،حکمت متعالیه،یونان باستان،نوافلاطون،قرون وسطی،قرون جدید ومعاصر

کلام باگرایشهای:اسلامی،یهودی و مسیحی