تقریب مبانی کلامی شیخ صدوق(ره) و شیخ مفید(ره)

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ

چکیده

شیخ صدوق و شیخ مفید به عنوان اعاظم متکلمان شیعه بهرغم تفاوتهای چشمگیر در آثار خویش در طرح مسائل عقیدتی، در مبانی که خود ارائه دادهاند قرابتهای زیادی دارند. اگرچه شیخ صدوق را به عنوان یکی از محدثان و دارندگان گرایش حدیثی با آثار عمدتاً روایی شاید به سختی بتوان در کنار متکلمانی مانند شیخ مفید و اخلاف او سید مرتضی و ... جای داد، اما با بررسی دعاوی مبنایی وی میتوان جایگاه بسیار نزدیکی میان او و حلقة اتصال کلام نقلی و کلام عقلی شیعه یعنی شیخ مفید ترسیم کرد. این مقاله در پی آن است که اختلافات بین ابن بابویه و شیخ مفید را در عواملی غیر از مبانی فکری جستجو کند. به بیان دیگر، نشان دهد اختلافاتی که منجر به تفاوت آثـار ایشـان شده است، تنهـا در مــیزان بهکـارگیری مبـانی است که هریک از آن دو بهکار بردهاند، ضمن اینکه غایت و هدف هر یک در طرح مباحث نسبت به دیگری دارای نوعی سعه و ضیق است .

کلیدواژه‌ها