عذاب جهنم: دائمی یا موقت؟ بررسی و نقد دلایل انقطاع عذاب اخروی

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ

چکیده

در بین عالمان مسلمان، گروهی معتقدند که عذاب اخروی از همگان برداشته خواهد شد و هیچ‌کس جاودان در عذاب نخواهد بود، هر چند که همواره در جهنم جای داده شده باشد. دلایلی که این گروه از عالمان بر این مدعا اقامه کرده‌اند، از جمله رحمت گستردة الهی، فطرت توحیدی انسان‌ها و امکان تخلف وعید، در این مقاله تقریر شده، به بوتة نقد کشیده می‌شود تا میزان صحت آنها معلوم گردد.

کلیدواژه‌ها