تقریری جدید از دیدگاه ویلیام آلستون در باب اعتبار معرفت‌شناختی تجربة دینی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

چکیده

آیا باورهای برآمده از تجربه‌های دینی موجه هستند؟ ویلیام آلستون می‌کوشد با تکیه بر هم‌ساختاری تجربه‌های دینی با تجربه‌های حسی نشان دهد که باورهای برآمده از تجربه‌های دینی هم درست به اندازة باورهای برآمده از تجربه‌های حسی موجه هستند. در این مقاله می‌کوشیم، با رویکردی متفاوت، از دیدگاه او در این خصوص دفاع کنیم. در این خصوص، ابتدا نظامِ توجیهِ معرفتی مبناگرایانة مبتنی بر قابل اعتماد بودن "رویه‌های معرفتی" را معرفی می‌کنیم و سپس با برشمردن سه سطح مختلف برای هر رویة معرفتی، قابل اعتماد بودن هر رویه را به قابل اعتماد بودن این سه سطح فرو‌ می‌کاهیم و در نهایت نشان می‌دهیم که رویة معرفتیِ مبتنی بر تجربه‌های دینی، درست به اندازة رویة معرفتیِ مبتنی بر تجربه‌های حسی قابل اعتماد است؛ تنها به این دلیل که هر یک از سطوح آن به اندازة سطح متناظر خود در رویـة معرفتی مبتنی بر ادراک حسی قابل اعتماد است.

کلیدواژه‌ها