نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بحث مفهوم حرکت و نحوة وجود آن از مباحث جدی در حوزة طبیعیات و متافیزیک است. ابن سینا به سه تعریف اصلی در آثار خود از حرکت اشاره می کند و براساس تعاریف، حرکت را امری وجودی دانسته و معنی مقابل آن یعنی سکون را معنی عدمی می داند، اما نه عدم محض بلکه عدم ملکه است. در مورد نحوة وجود حرکت، ابن‌سینا بر حرکت توسطیه تأکید می‌کند و حرکت قطعیه را امری ذهنی می‌داند که در قوة خیال ارتسام می‌یابد. در این مقاله دیدگاه ابن سینا تحلیل و نقد شده است.

کلیدواژه‌ها