بررسی و تحلیل بازتاب فنا در منطق‌الطیر عطار

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

موضوع «فنا» از مباحث مهم عرفان اسلامی است، به همین دلیل در متون عرفانی، بسیاری از عارفان از زوایای مختلف دربارة آن بحث و بررسی کرده‌اند. این موضوع، در آثار بسیاری از شاعران عارف بازتاب یافته است که از جمله می‌توان به عطار اشاره کرد. فنا در همة آثار عطار از جمله الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه، دیوان و منطق‌الطیر، بخش‌هایی را به خود اختصاص داده است. در میان این آثار، منطق‌الطیر از لحاظ توجه به این موضوع نمود ویژه‌ای دارد. در این مقاله، به بررسی بازتاب فنا در منطق‌الطیر پرداخته شده و داستان‌ها و حکایت‌هایی ذکر شده که عطار، در آنها به طریق مختلف موضوع «فنا» را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها