بازخوانی دلایل عصمت امام و ارزیابی آنها از منظر اهل سنت

نویسنده

جامعه المصطفی واحد گرگان

چکیده

شیعیان و اهل سنت در مورد عصمت امام، مجادلة فکری و مباحثة نظری پردامنه‌ای را رقم زده‌اند. اهل سنت برای امام متفقاً عصمت را شرط نمی‌دانند و برای این ادعا غالباً اقامة دلیل نیز لازم نمی‌شمارند؛ اما شیعیان بالاتفاق به شرط عصمت اذعان دارند و با دلایل عقلی و نقلی به اثبات آن می‌پردازند. این نوشتار به بازخوانی و بررسی دلایل عصمت اختصاص می‌یابد و تلاش می‌کند با قرائت تطبیقی متون اصلی، ادلة شیعیان در مورد عصمت امام و نقادی‌های اهل سنت در این باب را بازخوانی نماید، نقاط ضعف و قوت دیدگاه فریقین را برجسته و آشکار سازد و انتظار دارد که با شکافتن سطوح پیدا و پنهان استدلال‌ها و نقادی‌ها برای مخاطب فهیم و خوانندة منصف حقیقت مسئله را منکشف سازد.

کلیدواژه‌ها