بررسی مبانی معرفت ودلالت‌های تربیتی آن در اندیشة امام خمینی«ره»

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سخن از معرفت در ساحت فلسفه به دو صورت کلی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی انجام می‌گیرد. این نوشتار که ادعا دارد به معرفت پژوهی در آثار حضرت امام (ره) پرداخته است در مقام تفکیک این دو ساحت نیست، بلکه بالاجمال به تبیین کلیاتی در عرصة معرفت و تأثیر آن بر فلسفة تربیتی امام می‌پردازد. مسائلی از قبیل چیستی معرفت و تعریف آن، اقسام معرفت، شرایط حصول معرفت نافع، سامان بخش چارچوب کلی این مقاله است. تقسیم‌های مختلفی که برای علم انجام می‌گیرد از حصولی و حضوری، نظری و عملی و نیز تقسیمی منطبق بر ساحت‌های وجودی انسان، ادامه بخش این نوشتار است. تبیین شرایط سودمندی علم که از آن‌جمله است ضرورت ملازمت علم با تواضع و تهذیب نفس، درونی شدن علوم و معارف و حُسن فاعلی از دیگر مباحثی است که مورد اشارت قرار می‌گیرد و در نهایت فلسفة تربیتی مأخوذ از این مباحث معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها