چیستی فلسفه سنت‌گرایی با تکیه بر آرای دکتر سیدحسین نصر: مضامین، دلالت‌ها و بنیان‌ها

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سنت‌گرایی و تجددگرایی در فضای امروز، به عنوان جریانی که به مدرنیسم نگرش دارند، مطرح می‌شوند. ‌این مقاله با هدف پرداختن به مضامین عمدة‌ اندیشة سنت‌گرایی، به عنوان درآمدی برای ورود به‌ اندیشة سنت‌گرایان به رشتة تحریر درآمده است. برای ‌این منظور در‌ این مقاله با تأکید بر آرای سید حسین نصر به عنوان مطرح‌ترین ‌اندیشمند سنت‌گرای حال حاضر، به تحلیل چیستی سنت به عنوان نقطة محوری‌ این گفتمان و همچنین بررسی شاخص‌های فکری و دیدگاه‌های اصلی ‌این جریان فکری پرداخته شده است. نصر یکی از طرفداران حکمت خالده است که با نقد دنیای متجدد می‌کوشد معرفت قدسی را جایگزین تجددگرایی سازد. از نظر وی، سنت‌گروی، اعتقاد به یک امر قدسی است که نه تنها مرجعیت فکری انسان‌هاست بلکه در رفتار آنها نیز تجلی می‌یابد.

کلیدواژه‌ها