تحلیل مراتب علم الهی در حکمت متعالیة صدرایی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

حقیقت علم در حکمت متعالیه صدرایی عین حقیقت وجود، بسیط و دارای سلسله مراتب حقیقی است. اگر چه بر مبنای مشرب عرفا حقیقت علم واحد شخصی است و هر علمی‌‌که خارج از آن واحد شخصی فرض شود، حقیقت علم نیست، بلکه ظهور همان حقیقت است. تأثیرپذیری مسئلة علم الهی و سلسله مراتب آن از متون دینی در نظام حکمت صدرایی بسیار برجسته و مشهود است و مفاهیمی‌‌همچون عنایت، قضا و قدر، که از متون دینی اقتباس شده‌اند، با مراتب علم الهی قابل تطبیق است. در تحلیل و بررسی مراتب علم الهی، تحلیل کیفیت علم الهی به ماسوا و مبانی که باعث تقسیم‌بندی علم الهی به مراتب گوناگون می‌شود، حائز اهمیت است. در ‌این مقاله مراتب علم الهی با توجه به مبانی حکمت متعالیه و ارتباط آنها با یکدیگر تحلیل و بررسی شده است

کلیدواژه‌ها