بررسی مقایسه ای آراء ابن میمون و علامه طباطبایی در توحید ذات و صفات

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموختة فلسفه و کلام دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توحید ذات و صفات باری تعالی از موضوعات مهم در الهیات، کلام، فلسفه و فلسفه دین ودغدغه متکلمان، فیلسوفان و عرفای ادیان ابراهیمی بوده است. در این مقاله تلاش بر این است که با نگاهی مقایسه­ای ، نظرات دو فیلسوف و مفسر یهودی و مسلمان مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد. این دو اندیشمند سعی کرده اند صفات الهی مطرح شده در کتاب آسمانی خود را به گونه ای توجیه کنند که با صرافت و بساطت ذات الهی  منافات نداشته باشد. ابن میمون مفسر بزرگ یهودی برای حفظ بساطت ذات هرگونه صفت ایجابی برای خدا را نفی کرده است. وی انتساب این صفات به خدا را همچون انتساب جسمانیت به او محال دانسته و به الهیات سلبی روی  آورده است و در نتیجه تمام صفاتی که در عهد عتیق به کار رفته اعم از صفات اخباری و صفات کمالی ایجابی را تأویل می نماید درحالیکه علامه طباطبائی بعنوان یکی از متفکران شیعی در عالم اسلام منافاتی بین توحید ذاتی و اسناد حقیقی صفات ایجابی جمالی و جلالی که در قرآن به خدا نسبت داده شده نمی بیند. در این مقاله مبانی و لوازم دو دیدگاه مورد مقایسه قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

A survey of the unity of essence and attributes from point of the vie Maimonides and Allameh Tabatabai

چکیده [English]

Monotheism and Attributes of God Almighty has always been one of most important subjects in theology, philosophy and also the most important problem of theologians, philosophers and the mystics of Abrahamic Religions. The attempt of the present article is to consider the viewpoints of two Jewish and Muslim philosophers and to analyze them with a comparative view concerning The old Testament and Quran about unity of essence and attributes. In fact our goal is to survey the way The unity of essence employed to set forth through these two Holy Books. In Maimonides opinion who was Jewish the true unity of God means no composition or division and multiplicity can be ascribed to God. For this reason he rejects any attributes of essence and resembles this ascription to the impossibility of Gods corporality so all the attribution of the old Testament Comprising attributes of perfection of positive and attributes of corporal Ones must be interpretation. While Allameh Tabatabai, one of the Muslims thinkers, does not believe in any in compatibility, between the unity of essence and the real ascription of attributes of positive eternal beauty and divine majesty ascribed to God in Quran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Torah
  • Quran/ The unity of essenc/ Unity of Devine attributes/ Maimonides/ Allameh Tabatabai
  1. S.David spering,» God in the Hebrew Scriptures«, Encyclopedia of Religion , Mircea Eliade, Volum 6, New York, 1987.
  2. Theodore M. Ludwig, »Monotheism«, Encyclopedia of Religion , Mircea Eliade, Volum10, New York, 1987