پیشرفت علم در پارادایم کوهن

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

کوهن پیشرفت علم را بدون استفاده از مفهوم صدق یا تقرب به صدق تبیین می‌کند. او با این تلقی رایج موافق نیست که انباشت نظریه‌های تأیید شده عامل پیشرفت علم است. انقلاب علمی در نظام فکری او گسستی است که باعث پیدایش پارادایمی قیاس‌ناپذیر است. یک پارادایم امکان پژوهش در مسائل تخصصی و جزئی را فراهم می‌کند و در حل مسائل درونی خود رو به پیشرفت است. توافق دانشمندان بر معیارهای ارزیابی نیز باور به پیشرفت را دامن می‌زند. کوهنهمچنین با تمسک به فرضیة تطور هیچ گونه غایتی را برای تاریخ علم در نظر نمی‌گیرد و پیچیدگی شاخه‌های تخصصی علوم را ناشی از تحولات بی‌هدف می‌داند. با این که او انقلاب را به عنوان گسست معرفی می‌کند اما این ادعا از نظر تاریخی قابل اثبات نیست و منتقدین او نشان می‌دهند کهحتی در انقلاب‌های علمی مورد ادعای او نیز بسیاری از دستاوردهای گذشته حفظ شده‌اند.شاید به همین دلیل است که کوهن در آثار بعدی خود از لزوم تحول درمفهوم انقلاب خبر داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Progress of science in Kuhn’s Paradigm

چکیده [English]

Kuhn explains the progress of science without appeal to the concept of truth or truthlikeness. He is not agree with thecommon view according to which the accumulation of confirmed theories is the couse of progress in science. In his viewpoint the Scientific revolution is an interrupt which make an incommensurable paradigm. A paradigm could make an appropriate background for reaserch in spesific and specialized problems and in solving it’s own internal puzzlessemes in progress. Scientists assent on evaluating criterians also forticates the assumption of progress.by appeal to the evolution theory,Kuhn denies any design in the history ofscience and regards the compexity of scintific branches as a result of unfocused transitions. Though he regardes revolutions as interrupts but this claim is not confirmed by the history of science and as his critiques have argued even in his so called revolutions many of the results of thr past researches are reserved. Kuhn in his late workes requestes for a revolution in themeaning of revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • uhn
 • Scientific revolution
 • progress
 • Truth
 • history of science
 • Teleology
 1. Feyerabend, Paul 1970 “Consolations for the Specialist”, in Lakatos, Musgrave (eds) (1970), pp. 197–230.
 2. Gattei, Stefano, 2008, Thomas Kuhn’s “Linguistic Turn” and the Legacy of Logical Empiricism: Incommensurability, Rationality and the Search for Truth, Ashgate ebooks
 3. Kuhn, Thomas S., 1970 “Reflections on my Critics”, in Lakatos, Musgrave (eds) Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge UniversityPress, pp. 231–278.
 4. Kuhn, Thomas S, 2000, The Road Since Structure. Philosophical Essays, 1970–1993, with anAutobiographical Interview, edited by James Conant and John Haugeland, Chicago–London: University of Chicago Press
 5. Lakatos, Imre, and Alan Musgrave, eds. 1970. Criticism and the Growth of Knowledge.Cambridge: Cambridge University Press.