نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه آزاد سبزوار

2 عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

     اصل علیت یکی از مهمترین مفاهیم فلسفی می باشد که به عنوان اصل  بدیهی همه ی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. اما به رغم اینکه ایل اصل پایه و مبنای هر پژوهش علمی بوده، در طول تاریخ مورد هجوم شبهات فراوانی از سوی برخی از فلاسفه و فیزیکدانان قرار گرفته است. یکی از شبهات را می توان در اصل مکمیت بور که مبتنی بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است، یافت؛ که به دلیل داشتن مدلول فیزیکی، از پذیرفته شدن ترین نظریه های فیزیک کوانتوم می باشد.     اما چنانچه تجربه نشان داده است، بسیاری از نظریه ها و تئوری های علمی غیرقطعی بوده و پیوسته در حال تغییر و تبدیل می باشند که در این میان این دو نظریه اصل عدم قطعیت و اصل مکملیت نیز از این جریان مستثنی نبوده اند، زیرا پس از گذشت هشتاد سال، یک دانشمند جوان ایرانی به نام پروفسور شهریار صدیق افشار با ارائه ی نظریه ای درباره ماهیت دوگانه ی نور، توانست سلطه ی هشتاد ساله ی این دو نظریه را در هم شکند.     این آزمایش، مبتنی بر آزمایشی مشهور درباره ی پدیده ی تداخل است که موسوم به "دو شکاف" میباشد. وی در این آزمایش به وضوح نشان میدهد که هیچ تناقضی در نمود هم زمان دو ماهیت موجی و ذره ای نور وجود ندارد؛ موضوعی که تا سال 2004، امر مسلم و پذیرفته شده ی مکانیک کوانتوم بوده است و نتایج فلسفی خطرناکی چون نفی علیت را درپی داشته است. طرح این نظریه نه تنها به عنوان یکی از مباحث بنیادی و جریان ساز فیزیک جدید جائز اهمیت است؛ بلکه پاسخی دندان شکن به نتایج و برداشتهای معرفت شناختی حاصل از نظریه های "اصل مکملیت" و "عدم قطعیت" نیز می باشد؛ لذا ما را بر آن داشته است که در مقاله ی حاضر در حد توان به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. 

عنوان مقاله [English]

Violation of the principle of Complementarity and its Philosophic consequences

چکیده [English]

According to Bohr's principle of complementarity and Heisenberg's principle uncertainty, indeterminism or non-causal picture of nuclear phenomena is an essential feature of nature. We are here, encountered with an inherent limitation in principle, not just in practice. The wave-particle duality has been at the heart of quantum mechanics that cause to there is no logical necessity in the natural phenomena. Einstein believed that one could confirm both wave-like and particle-like behaviors in the same interferometry experiment. Although Einstein ultimately failed to achieve this goal, professor Afshar could show a discrepancy with the predictions Bohr's principle of complementarity and its results. In this paper we report on the ontology results of Afshar experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the principle of complementarity
  • the principle uncertainty
  • the principle of causality
  • Afshar experiment
  • Quantum mechanics
  • wave-particle duality-which-way experiments
  1. - S.S.Afshar, violation of the principle of complementarity, and it‘s implications, a Dept. of physics, Harvard Univ. Cambridge, MA,USA 2138.
  2. b Dept. of physics and Astronomy, Rowan univ., 201 Mullica Hill Rd., Glassboro, NJ, USA 0828.
  3. - E.V.flores, Modified Afshar Experiment: calculation, Dept. of physics & Astronomy, Rowan Univ.