مکان در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی مرلوپونتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

   نظریه مکان در پدیدارشناسی ادراک مرلوپونتی یکی از موضوعات جذاب و دلکش این فلسفه است. او برخلاف هوسرل که واقعیت متقن را در حوزه آگاهی ناب یعنی ساحت مبرا از مفروضات طبیعی مانند زمان و مکان و.....جست و جو می­کند، و موافق با ایده اساسی اگزیستانسیالیسم که بودن جسمانی در عالم یا واقع بودگی را عین طبیعت انسان می­داند، بر این باور است که مکان فهمی صورت پیشین و شرط شناخت اعیان و رویدادهاست. او با تأمل در یافته های روان-تنی برخی روانشناسان معاصر نهایتاً به این باور می گراید که تن ما به مثابه زمینه و افقی است که با آن و به اقتضای آن اعیان  مختصات مکانی می­یابند و از این رو نسبتی دو سویه میان سوژه و عالم برقراراست و بواسطه همین نسبت و ایجاد تراز مکانی است که تجربه ما از عالم تعین می­یابد. مرلوپونتی تأکید می­کند که تجربه های ما جملگی نتیجه ایجاد ترازهای مکانی جدیدی است که یکی پس از دیگری شکل می­گیرد و هر تجربه  مسبوق و مصبوغ به تجربه های مکانی قبلی سوژه تن یافته است. یکی از نتایج چنین دیدگاهی آن است که سوژه فردی سوژه­ای است تاریخی که لحظات آن را تجربه­هایی تشکیل می­دهند که در آن ترازهای مکانی متوالی را ایجاد کرده و تجربه در هر تراز مکانی، تراز مکانی کامل­تری را سبب می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

space in Merleau-ponty,s existentialistic phenomenology

چکیده [English]

The idea of space is one of the most interesting and attractive topics in Merleau-ponty, s phenomenology of perception. Unlike Husserl that looks for certain facts in the field of pure consciousness, i.e., in the field without natural assumptions such as time and place,but like Heidegger’s idea that Being- in- the- world as essential state of human beings;Merleau-ponty believes that cognition of space is an a priori condition for our knowledge of objects and events. In addition,by more reflection on psycho-physiological findings in contemporary psychology, Merleau-ponty argues that our body is a ground or horizon by which objects takes spatial features, and therefore realizes a dual relation between subject and world. He emphasizes that all of our experiences followed by creation of new spatial levels that formed successively, and that every experience caused by earlier spatial level of embodiment subject. A significant result of this view is the idea of historical embodiment of individual subject entails that its moments formed by experiences in which body produced successive spatial levels, and that experience causes more complete spatial level in every spatial levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Being in the world. cognition of space
 • lived space
 • Merleau-ponty. point- horizon
 1. -Kockelmans,A(1970). Merleau-ponty on Space perception and Space.In Phenomenology and Natural Sciences:Essays and Translations. Joseph J. Kockelmans and Theodore J.Kistel(eds). Northwestern University Studies in Phenomenology & Existential philosophy.John Wild (ed).Evanston ,IL:Northwestern University Press.
 2. -Merleau-ponty,M.(1970).Phenomenology of Perception.Trans.Colin Smith.London:Routledge & Kegan Paul.
 3. - Merleau-ponty,M.(1964). The Primacy of Perception:and other Essays on Phenomenological Psychology of Art,History and Politics.Trans.Jams Edie .Northwestern University Studies in Phenomenology & Existential philosophy.James Edie (ed).Evanston,IL:Northwestern University Press.
 4. - Merleau-ponty,M.(1991).The Prose of World.Trans..John O'Neil. Northwestern University Studies in Phenomenology & Existential philosophy.Claude Lefort(ed). Evanston,IL:Northwestern University Press.
 5. - Merleau-ponty,M.(1995).The Structure of Behaviour. Trans.Alden L.Fisher.Pittsburg,PA:Duquensne University Press.
 6. - Merleau-ponty,M.(2003).Nature:Course notes from the College de France. Trans.Robert Vallier. Northwestern University Studies in Phenomenology & Existential philosophy.James Edie (ed).Evanston,IL:Northwestern University Press.
 7. - Merleau-ponty,M.(2004).The World of Perception.Trans.Oliver David.London:Routledge.
 8. -Morris,D.(2004).A Sense of Space.Suny Series in Contemporary Continental Philosophy.Dennis J.Schmidt(ed).Albany.NY:State University of New York Press.