نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

سعادت وخوشبختی انسان قبل از هرچیز، بستگی به نوع جهانبینی وتفکر او دارد نوع نگاه است که می تواند امید ، نشاط، سرزندگی وتحرک وعشق ومحبت بیافریند یا بر عکس سبب دلمردگی، یأس ونومیدی، بدبینی ونفرت وکینه وانزجارگردد. از این جهت درد ودرمان انسان ، درونی است هر چند تأثیر عوامل بیرونی را نمی توان انکار کرد ولی درصد این تأثیرها قابل مقایسه نیستند. کم نیستند کسانی که از نظر امکانات مادی ، ازحد اقلها برخوردارند  ولی دارای زندگی شاداب، با نشاط و روابط گرم وصمیمی وشیرین با یکدیگر هستند وبر عکس افراد فراوانی هم سراغ داریم که با داشتن بالاترین امکانات مادی ورفاهی، حتی زنده بودن خود را قابل تحمل نمی دانند واز آنجا که پشتوانه درونی وفکری ندارند خود را پوچ وبه آخر خط رسیده می بینند اکثرآنها که دست به خود کشی می زنند کسانی اند که به پوچی و بی هودگی رسیده اند.  درک و باور هدف خلقت و فلسفه وجودی انسان، از افکار فاخر ونابی است که می تواند انسان را به افقهای بسیار والا و ارزشمند برساند وطعم شیرین حیات و زندگی و امید به آینده را  در این وانفسای  بحران هویت انسانی، ارزانی او نماید. در این جهان بینی، خدای رحمن ورحیم که خود منبع ومنشأ خیر و لذت و رحمت است انسان را برای لذتی همه جانبه، خالص وبی پایان آفریده که این لذت می تواند از همین دنیا آغاز گردد وتا بی نهایت ادامه یابد. این نوشته به پشتوانه برخی آیات وروایات وبه استناد کلمات ونظرات برخی بزرگان عرصه تفکر دینی، به دنبال اثبات همین مطلب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

juh

چکیده [English]

gf

کلیدواژه‌ها [English]

 • gh
 1. - محقق اصفهانی(کمپانی)نهایه الدرایه،ج1،انتشارات سید الشهداء ع، 1374
 2. - همان، بحوث فی الاصول،ج2،دفتر انتشارات اسلامی، 1416
 3. -ابن سینا، اشارات، ج3،دفتر نشر کتابف1403
 4. - ابن عربی، الفتوحات المکیه، نشر دار الفکر، ج5
 5. - همان، فصوص الحکم،ج2
 6. - صدرالمتألهین، المبدأ والمعاد، انجمن حکمت وفلسفه، 1395
 7. - همان، الاسفار، ج6
 8. - همان التفسیر الفرآن الکریم، ج7
 9. - ابن فهد حلی، عدّه الداعی، دار الکتاب الاسلامی، 1407
 10. - مطهری ، مرتضی، مجموعه آثار،ج4، انتشارات صدرا
 11. - جامی، هفت اورنگ، اورنگ چهارم
 12. - جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج8، نشر اسراء
 13. - کشف المراد،تصحیح استاد حسن زاده، انتشارات جامعه مدرسین، 1407
 14. - بهار نژاد، زکریا، ابن عربی و نظریه وحدت وجود، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
 15. - سید هاشمی، سید محمد اسماعیل، آفرینش وابعاد فلسفی آن...، نشر بوستان کتاب، 1390.