نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته فلسفه دین دانشگاه زنجان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

در دیالوگ منون افلاطون به مساله‌ای اشاره می‌کند که امروزه نزد معرفت‌شناسان به مساله ارزش معرفت مشهور گشته است. این مسئله ریشه در دو مقدمه پذیرفته شده در حوزه معرفت‌شناسی دارد. بر اساس مقدمه نخست، معرفت به طور کلی به باورِ صادقِ موجه یا تضمین شده تعریف می‌شود. مقدمه دوم نیز به این نکته اشاره دارد که ارزش توجیه یا تضمین، حداقل در ظاهر امر بر گرفته از ارزش باور صادق و در نتیجه قابل فروکاستن به ارزش صدق است. لیندا زاگزبسکی از جمله معرفت‌شناسانی است که با مبنا قراردادن این دو مدعی شده است که بسیاری از نظریه‌های معرفت‌شناختی قادر به گذر از دام معضل ارزش نیستند. از نظر زاگزبسکی نظریه‌های برون‌گرا و بالطور اخص نظریه‌های اعتمادگرا به دلیل استفاده از مدل دستگاه-فرآورده دچار معضل بلعیدن هستند که طبق آن ارزش یک باور خاص که از طریق یک فرآیند قابل اعتماد حاصل می شود، توسط ارزش صدق بلعیده می شود. پیشنهاد زاگزبسکی برای تبیین ارزش معرفت، بازنگری در رابطه‌ی دانسته و داننده است. از نظر وی همان‌گونه که افعال به واسطه‌ی انگیزه‌های فرد دارای ارزش مضائف می‌شوند، باورها نیز به واسطه‌ی انگیزه‌های معرفتی شخص ارزشی مضائف از ارزش صدق کسب کرده و به مرحله معرفت می‌رسند. به عقیده‌ی وی عشق به حقیقت مبنایی‌ترین و اساسی‌ترین انگیزه‌ای است که سبب ارزشمند شدن معرفت می‌شود. هرچند تبیین زاگزبسکی به نظر دچار معضلی نشده است که متوجه نظریه‌های اعتمادگرا است، با این حال در معرض نقدهای جدی دیگری است که در نوشتار حاضر سعی شده است به بخشی از آن پرداخته شود.  

عنوان مقاله [English]

Value of Knowledge in Zagzebski's Point of View

چکیده [English]

Value of Knowledge in Zagzebski's Point of View

کلیدواژه‌ها [English]

 • epistemology
 • Value of knowledge
 • Linda Zagzebski
 • Reliabilism
 1. افلاطون(1357) ، دوره آثار افلاطون، محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، ج1.
 2. گتیه, ادموند. (1374). آیا معرفت، باور صادق موجه است؟. ترجمه شاپور اعتماد، ارغنون (7-8), 321-326.
 3. گنسلر، هری(1389)، درآمدی جدید به فلسفه اخلاق،ترجمه حمیده بحرینی، تهران، آسمان خیال.
 4. چیشلم، رودریک(1378)، نظریه شناخت، ترجمه مهدی دهباشی، تهران، انتشارات حکمت.
 5. هولمز، رابرت(1391)، مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، تهران، ققنوس.
 6. BonJour, Laurence (1985), The structure of empirical knowledge, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 7. DePaul, Michael (1993), Balance and refinement: beyond coherence methods of moral inquiry, New York: Routledge.
 8. Depaul, Michael ( 2001). “ Value monism in epistemology” In knowledge, Truth and Duty, edited by Matthias Steup. Oxford: oxford university press.
 9. Dougherty, T. (2011), “Knowledge Happens: why Zagzebski has not solved the Meno problem”, The Southern Journal of Philosophy, 49(1), 73-88.
 10. Richard Feldman (1999). Contextualism and Skepticism. Philosophical Perspectives 13 (s13):91-114.
 11. Goldman, Alvin I. (1979). What is justified belief? in Justification and knowledge: new studies in epistemology Edited by George S. Pappas, Boston:D. Reidel, 1–23.
 12. Jones, Ward (1997). Why Do We Value Knowledge?, American Philosophical Quarterly 34:4: 423-439.
 13. Kaplan, M (1985). “It’s Not What You Know That Counts”, Journal of Philosophy 82: 350–363.
 14. Kvanvig, J. L. (2003). The value of knowledge and the pursuit of understanding. Cambridge, U. K. : Cambridge University Press.
 15. Plantinga, Alvin (1993). Warrant and proper function, New York: Oxford University Press.
 16. Pritchard, D. H. (2007). Recent Work on Epistemic Value, American Philosophical Quarterly 44: 85–110.
 17. Pritchard, D. H. (2008). The Value of Knowledge in E. Zalta (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL = http://plato. stanford. edu/archives/fall2008/entries/knowledge-value/
 18. Pritchard, D., Millar, A., & Haddock, A. (2010). The nature and value of knowledge: three investigations. Oxford: Oxford University Press.
 19. Sartwell, C. (1992), “Why Knowledge is Merely True Belief”, Journal of Philosophy, 167: 80-89.
 20. Swinburne, R. (1999). Providence and the Problem of Evil. Oxford: Oxford University Press.
 21. Williamson, Timothy (2000). Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford University Press.
 22. Zagzebski, Linda. (1996). Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
 23. Z agzebski, L. (1999). What is knowledge? in The Blackwell guide to epistemology Edited by Greco, J., & Sosa, E. (p. 92–116). Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
 24. Zagzebski, Linda. (2003). The Search For The Source Of Epistemic Good. Metaphilosophy 34. 1-2: 12-28.
 25. Zagzebski, Linda(2004). Epistemic value monism, In Ernest Sosa and his critics Edited by Jhon Gerco. Malden, MA: Blackwell Pub. 190-198.
 26. Zagzebski, Linda(2007). Intellectual Motivation and the Good of Truth. In Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology Edited by Linda Zagzebski & Michel Depaul. New York: Oxford University Press.
 27. Zagzebski, Linda (2009). On epistemology. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.