نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مسئله حکایت گری معلومات ذهنی از جهان خارجی و کیفیت آن، از موضوعات اساسی در فلسفه اسلامی به شمار می رود. یکی از نظریه هایی که در باب این حکایت گری بیان شده، نظریه شبح نام دارد، که بر اساس آن تنها شبح و تصویری از شیء خارجی به ذهن می آید. این نظریه در میان حکمای طراز اول اسلامی طرفداری نداشته و توسط ملاصدرا و شارحان او مورد نقد قرار گرفته است. مدعای نگارندگان در این نوشتار این است که صرف نظر از مسئله معقولیت و عدم معقولیت نظریه شبح، که خود بحثی مستقل را می طلبد، استدلال های مخالفین در رد این نظریه، آن گونه که خودِ مخالفین پنداشته اند، چندان هم موجه به نظر نمی رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

k

چکیده [English]

h

کلیدواژه‌ها [English]

 • h
 1. . لاهیجی، عبدالرزاق، (1388)، گوهر مراد با تصحیح و تحقیق، چاپ دوم، تهران: سایه
 2. مطهری، مرتضی،(1387)، شرح منظومه، چاپ دوازدهم، تهران: صدرا
 3. جوادی، محسن و دیگران، (1391)، وجود ذهنی از دیدگاه ملاصدرا، دو فصل نامه علمی-پژوهشی حکمت صدرایی، صص 33-46
 4. سهروردی، یحی بن حبش، (1384)، حکمه الاشراق، ترجمه و شرح از جعفر سجادی، چاپ هشتم تهران: دانشگاه تهران
 5. ورنو، روژه و ژان وال و دیگران (1372)، پدیدارشناسی و فلسفه های هست بودن، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی
 6. حسن زاده آملی، حسن، ( بی تا)، الغرر الفرائد، شرح منظومه حاجی سبزواری، ، بیروت: موسسه التاریخ العربی
 7. شیروانی، علی، ( 1389)، ترجمه و شرح نهایه الحکمه، چاپ پنجم، قم: دارالفکر
 8. عارفی، عباس، ( 1388)، مطابقت صور ذهنی با خارج، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 9. مصباح یزدی، ( 1376)، شرح نهایه الحکمه، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 10. مظفر، محمد، ( 1394)، منطق، مترجم: حمید زاده، مجید و انشاء الله رحمتی، تهران: حکمت
 11. ابن سینا، (1989)، الحدود، چاپ دوم، قاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب
 12. پاپکین، ریچارد و آوروم استرول، (1389)، کلیات فلسفه، تهران: حکمت
 13. هارتناک، یوستوس، (1390)، نظریه معرفت کانت، مترجم: حداد عادل، غلامعلی، چاپ دوم، تهران: هرمس
 14. مطهری، مرتضی ، (1384)، مقالات فلسفی، چاپ دهم، تهران: صدرا