نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

هر ساختمان معرفتی ناچار از پیش فرض­هایی شروع می­شود که باید صدقشان مسلّم گرفته شود. توماس رید معتقد بود پیش فرض­های زیادی وجود دارد که عقلاء آنها را در زندگی خود مسلم فرض می­کنند و معارف خود را بر فرض صحت آنها بنا می­کنند. او سعی کرد با روشی علمی این پیش فرضها را که خود به آنها اصول اولیۀ فهم عرفی می­گوید استقراء کند؛ اصول اولیه­ای که ناشی از ساختار خلقت ما هستند و مبنای تعاملات روزمره ما با دیگران و جهان خارج می­باشند. هدف از این مقاله تشریح این اصول اولیه با مراجعه به کتب رید، و بررسی نقش آنها در معرفت بشری و نیز تبیین ناچاری ما از پذیرش آنها است. در پایان به وجه اهمیت این اصول از منظر رید خواهم پرداخت، و در نتیجه خواهم گفت بدون پذیرش اصول اولیۀ فهم عرفی، حجم عظیمی از معارفی که اذعان به آنها برای ما حیاتی است را از دست خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of Common Sense First principle from Reid Prospect

چکیده [English]

Every epistemic structure inevitably begins from presupposes which their truth should be treated as doubtless. Thomas Reid hold that there are many presupposes that sensible people suppose them as undoubted truths, and on the basis of their truth build their knowledge. With a scientific method, he tried to reveal these presupposes, which he called them first principles of common sense, principles that come from our nature, and on the basis of them we conduct our life toward others and the world. My target in this article is to narrate these first principle according to Reid`s books, and to examine their role in the human knowledge, as well as declaration of our inevitability in presupposing them. In the end, I`ll set to importance of these principles in Reid`s point of view, and in the conclusion I`ll say that without presupposing first principles of common sense, we lose a massive bulk of our knowledge which are critical for us.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First principles
  • Thomas Reid
  • common sense
  • Foundationalism – knowledge
  1. - صلیبا، جمیل و صانعی دره بیدی، منوچهر. 1366. فرهنگ فلسفی. تهران. حکمت.
  2. Reid, Thomas. 1764. Inquiry into The Human Mind on the principles of common sense, London. 1823. Abreviated by IHM.
  3. Reid, Thomas. 1785. Essays in the Intellectual power of Man. VOL I. Dublin. Abreviated by EIP I.
  4. Reid, Thomas. 1785. Essays in the Intellectual power of Man. VOL II. Dublin. Abreviated by EIP II.
  5. Woltestorff, Nicholas. 2001. Thomas Reid and the Story of Epistemology. Cambridge University Press. New York. 2011.
  6. Woltestorff, Nicholas. 2006. Reid on Common Sense. In Cambridge Companion to Thomas Reid. pp 77-100. Cambridge University Press.